Nyheder

Email:

Vores gratis kursustilbud er opdateret

Husk at der udbydes nogle gratis kursustilbud til DGE-grupperne. Dels er der tilbud som Nord-KAP og/eller Forskningsenheden for Almen Praksis udbyder (og dem kan du finde her) og dels er der tilbud fra andre aktører som du kan finde her

Gratis kursustilbud: Social ulighed i sundhed – et alment problem?

Social ulighed i sundhed – et alment problem?

Den sociale ulighed i sundhed er velkendt, og man møder den dagligt i almen praksis. Men hvordan kan I praktiserende læger gøre en forskel i arbejdet med at give mere til dem der har størst behov? Hvordan ved vi overhovedet hvem der har størst behov? Og hvordan forholder vi os til de patienter der ikke altid håndterer deres sundhed, som vi gerne vil have dem til? På dette møde vil vi med udgangspunkt i aktuel forskning omkring socialt sårbare patienter, arbejde med konkrete eksempler på, hvad der nogle gange går galt, når mennesker som har det svært, møder det etablerede sundhedsvæsen, og hvad man som praktiserende læge kan gøre for at imødekomme nogle af disse udfordringer. 

Kontakt: Camilla Merrild,  chm@dcm.aau.dk

Gratis kursustilbud: Personaleledelse, møder & MUS

Formålet med workshoppen er at stille skarpt på, hvad det vil sige at drive god personaleledelse, og hvad der forventes af en god personaleleder. Det handler bl.a. om relationer, kommunikation og samarbejde, men også om gode dagsordener, dialoger og møder, og om hvordan man får noget værdifuldt ud af medarbejderudviklingssamtaler mv.
Kontakt Camilla Østergaard på c.oestergaard@rn.dk

Gratis kursustilbud: Fra ansat til selvstændig

Fra ansat til selvstændig
Workshoppen har til formål at klæde deltagerne på til at kunne træffe de rigtige valg ift. praksiskøb. Vi kommer omkring emner som praksistyper & organisering, personligheds- & ledelsestyper, kompetencer & værdier og hvad man stiller op med sine bekymringer og spørgsmål, når man vil nedsætte sig i praksis.

Tilbuddet er især målrettet yngre almenmedicinere – nynedsatte eller “tæt på”
Kontakt Camilla Østergaard på c.oestergaard@rn.dk

Gratis kursustilbud: Tør du seponere?

Tør du seponere? – derfor er det svært!

Der findes i dag et hav af behandlingsvejledninger! Kendetegnende for dem alle er, at de lægger op til ordination, men ikke konsekvent tager stilling til, hvornår behandlingen kan overvejes seponeret igen, og hvordan det i givet fald skal gøres. Så hvordan beslutter man at prøve at seponere en aktuel behandling? Nogle har lettere ved at vælge seponering som en mulighed end andre, hvorfor? 

Kontakt:

lme@rn.dk

Husk de nye takster

Med den nye overenskomst, har ale PLO’er fået mulighed for at søge 2000 kr. i “efteruddannelseshonorar” (tidligere kaldet “Refusion for tabt arbejdsfortjeneste”) for DGE-møder med varighed på min. 2 timer inden kl. 20.
Ansøgningen sker helt automatisk når gruppelederen indsender årsafslutningen og har registreret fremmødedata, medlemsnummer mv. korrekt.
Pengene tages fra kontoen for egen efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.

Aflysning af DGE-møder

I forlængelse af dagens udmelding fra PLO og sidenhen beredskabet, forventes det naturligvis at alle DGE-møder i den kommende tid aflyses.
Vi skal bruge vores ressources bedst muligt og nedsætte risikoen for smitte.
Ved årets afslutning vil der naturligvis blive set igennem fingre med at grupperne ikke har holdt det aftalte antal møder, såfremt årsagen er den aktuelle Corona-epidemi.

Gratis kursustilbud: Dialog om kræftpatienter

Nord-KAP vil gerne tilbyde din DGE gruppe et besøg, hvor vi drøfter de forskellige problematikker, der kan være omkring håndteringen af de kræftpatienter, du har i din praksis. 

Vi har ved tidligere dialogmøder haft fokus på den tidlige diagnostik, men går nu videre med kræftpatienten der har fået stillet diagnosen. 

Læs mere om mødet, tilmelding mv her

Flere penge til efteruddannelsen...

Som et led i at få “pengene ud at arbejde”, har man i Fonden for almen praksis besluttet at ændre på nogle væsentlige området ift. vores efteruddannelse. Detaljerne kan findes på PLO’s hjemmeside, men nogle at hovedtrækkene er:

  • Taksten for “refusion for tabt arbejdsfortjeneste” hæves fra 2600 kr. til 4000 kr. pr. dag
  • Fremover tildeles årligt 20.200 kr. årligt til kurser mod 15.800 kr. hidtil
  • Der udbetales refusion for tabt arbejdsfortjeneste til læger, hvis personale deltager på godkendte KOL og DM2 kurser (max. 1 pr år)
  • Det tildeles midler til regionerne, så vi også i 2020 kan afholde Nordjysk Praksisdag.
  • Systematisk efteruddannelse berøres ikke af udmøntningen. Det er fortsat et overenskomstmæssigt krav at deltage i systematisk efteruddannelse 3 dage årligt. Honoreringen er fortsat højere end for den selvvalgte efteruddannelse og kursusafgift mv, trækkes fra en separat konto, og påvirker derfor ikke muligheden for at deltage i selvvalgt efteruddannelse.

DGE-grupperne, herunder deres interne økonomi og muligheder for refusion, er uændret.

Gratis kursustilbud: Overbelastningsskader i senerne

Overbelastningsskader i senerne (f.eks. Achilles, patella, rotator-cuff) er en hyppig årsag til lægekonsultation. Denne aften vil være et brush-up på diagnostisk, differential diagnostik samt introduktion til hvordan vi bedst kan støtte patientens egen-håndtering gennem øvelser og vejledning.

Underviser: Michael Skovdal Rathleff misr@hst.aau.dk